TOP Tên nhân vật Lực chiến

WOW Bóng Đá

Công: 240

Nhanh: 120

Thủ: 60

May: 7

Wow Kem Ốc Quế

Công: 48

Nhanh: 148

Thủ: 38

May: 203

Wow Thương Cổ

Công: 174

Nhanh: 174

Thủ: 174

May: 30

Wow Bazooka

Công: 174

Nhanh: 174

Thủ: 174

May: 30

Wow Búa Minotaure

Công: 30

Nhanh: 174

Thủ: 174

May: 174

Wow Boomerang

Công: 174

Nhanh: 174

Thủ: 31

May: 174

Wow Ná Gà

Công: 174

Nhanh: 30

Thủ: 174

May: 174

Super Photocopy

Công: 131

Nhanh: 131

Thủ: 132

May: 132

Super Pháo

Công: 330

Nhanh: 53

Thủ: 79

May: 40

Super Lựu Đạn

Công: 53

Nhanh: 40

Thủ: 331

May: 79

Super Lu Gạch

Công: 238

Nhanh: 40

Thủ: 173

May: 53

Super Phi Tiêu

Công: 79

Nhanh: 300

Thủ: 41

May: 53

Super Túi Vũ Khí

Công: 53

Nhanh: 40

Thủ: 238

May: 172

Super Tivi, Tủ Lạnh

Công: 125

Nhanh: 125

Thủ: 126

May: 126

Super Giỏ Trái Cây

Công: 53

Nhanh: 172

Thủ: 41

May: 238

Super Tủ Thuốc

Công: 172

Nhanh: 238

Thủ: 41

May: 54

Super Sấm Sét

Công: 40

Nhanh: 79

Thủ: 53

May: 330

Super Xe Hơi

Công: 59

Nhanh: 46

Thủ: 336

May: 85

Super Súng Nước

Công: 46

Nhanh: 85

Thủ: 59

May: 336

Super Karaoke

Công: 244

Nhanh: 46

Thủ: 178

May: 59